Provizní (affiliate) Program - obchodní podmínky

Základní údaje

Provozovatel obchodu
Petr Mlčoch
Víceměřice 17
798 26 Nezamyslice
(dále jen Zájemce)

Petr Mlčoch je provozovatelem internetového obchodu eshop.moraviafortel.cz. Petr Mlčoch v rámci obchodu zajišťuje také přístup do provizního (affiliate) programu.

Zprostředkovatel je subjektem, který je přijat Petrem Mlčochem v rámci obchodu eshop.moraviafortel.cz do provizního programu (dále jen Zprostředkovatele).

I. Předmět plnění

Předmětem plnění je závazek Zprostředkovatele, že bude vyvíjet činnosti směřující k tomu, aby Zájemce měl příležitost uzavřít obchod se zákazníkem v internetovém obchodě eshop.moraviafortel.cz a Zájemce se zavazuje zaplatit Zprostředkovateli níže sjednanou provizi.

II. Provizní systém

Zájemce v rámci internetového obchodu eshop.moraviafortel.cz zpřístupňuje také provizní sekci (dále jen Provizní program), který umožňuje Partnerovy umisťovat na své stránky, weby, v jeho poště a na sociální sítě odkazy s provizním kódem a v případě osobního propagování bez přístupu na internet - tištěné kartičky s provizním kódem na výrobky které na eshop.moraviafortel.cz Zájemce prodává. Zprostředkovateli vzniká nárok na provizi v případě, že zákazník provede nákup zboží na základě přístupu opatřeného Zprostředkovatelem pomocí odkazů s provizním kódem umístěných na Zprostředkovatelových stránkách, webech, v jeho poště, a sociálních sítích, nebo pomocí kartiček s provizním kódem.

III. Podmínky vstupu do provizního programu

Subjekt, který chce být Zprostředkovatelem v provizním programu, musí podat žádost k registraci vyplněním registračního formuláře.  Poté vyčká schválení, které mu přijde do jeho emailu vloženém při registraci. Po schválení se prvním přihlášením do Provizního programu stává Zprostředkovatelem. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva a strany jsou vázány těmito podmínkami.

IV. Omezení, závazky a ručení Zprostředkovatele

Zprostředkovatel se zavazuje plnit předmět této smlouvy řádně, v dobré víře dbát zájmů Zájemce a jednat v souladu s jeho pověřením a pokyny od kterých se muže odchýlit pouze, je-li to v zájmu Zájemce nevyhnutelné a nemůže-li včas dosáhnout jeho souhlasu. Po celou dobu trvání této smlouvy bude Zprostředkovatel dbát na to, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno Zájemce.

V. Povinnosti Zájemce

Zájemce je povinen sdělit Zprostředkovateli vše, co pro něho má rozhodný význam pro uzavření této smlouvy, zejména poskytovat Zprostředkovateli dle jeho dispozic potřebné informace a podklady, které bude vyžadovat zprostředkování příslušných obchodů, především jakékoliv změny cen obchodovaných komodit, prodejních podmínek nebo platebních termínu.

VI. Provize a úhrada nákladů

Provize je sjednána ve výši 4% ze všech obchodů uzavřených za pomocí sledovacího kódu.

V případě, že se stane zákazník také zprostředkovatelem (dále jen následný zprostředkovatel) na základě uvedeného kódu Zprostředkovatele, získá Zprostředkovatel další 2% z prodeje zboží, které provedl zákazník za pomocí provizního kódu následného zprostředkovatele.

 Převod provize do provizního účtu Zprostředkovatele je platné nejdříve 20. a nejpozději 30. den od zrealizování prodeje prostřednictvím výše uvedeného obchodu.

Provize bude převedena pouze v případě, že třetí osoba nevyužije zákonnou 14-ti denní lhůtu pro vrácení zboží zakoupeného prostřednictvím výše uvedeného obchodu. Provize je Zprostředkovateli vyplacena na běžný účet od částky 2000,- Kč.

Provizi do 2000,- Kč ve svém provizním účtu má Zprostředkovatel možnost převádět na svůj nákupní účet v obchodě v jakékoliv výši, ale maximálně do výše aktuální celkové provize, kdy je mu v rámci převodu poskytnuta speciální převodní provize 1% z převedené částky. O toto procento se zvýší částka v nákupním účtu a celková částka včetně převodu je automaticky použita při následném nákupu zboží v uvedeném internetovém obchodě.

Po případném zániku smluvního vztahu nárok na uplatnění nabité provize k datumu záníku smlouvy - zaniká po 12-ti měsících od data ukončení smluvního vztahu. Po zániku smluvního vztahu je také zrušena možnost získávat další provize.

Zprostředkovatel nemá právo na náhradu nákladů spojených se zprostředkováním, ty již jsou dle dohody smluvních stran zahrnuty v provizi.

V případě prodlení Zájemce s úhradou odměny sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,0005% denně z dlužné částky.

 

VII. Trvání a zánik závazků ze smlouvy

Zprostředkovatel dává přihlášením do Provizního programu internetového obchodu Zájemce souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených při přihlášení.

Osobní údaje Zájemce nepředává žádné další straně a slouží pouze pro komunikaci a obchodní nabídky související s Provizním programem, s jejichž zasíláním Zprostředkovatel výslovně souhlasí.

Osobní údaje může Zprostředkovatel kdykoliv změnit po přihlášení do svého Provizního účtu.

Svůj souhlas s uchováním a zpracováváním osobních údajů může Zprostředkovatel kdykoli odvolat a to tak, že napíše e-mailovou zprávu na info@moraviafortel.cz z předmětem “Výpověď smlouvy v provizním program”.

VIII. Závěrečná ujednání

Tyto obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi Zájemcem a Zprostředkovatelem.

Zájemce si vyhrazuje právo měnit Obchodní podmínky. Zájemce má povinnost minimálně 7 dní před účinností nových obchodních podmínek oznámit Zprostředkovateli emailem tyto skutečnosti. Pokud Zprostředkovatel neoznámí nesouhlas v rámci těchto změn, má se za to, že Zprostředkovatel souhlasí se změnami obchodních podmínek. Pokud Zprostředkovatel oznámí nesouhlas, dojde k ukončení smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti nových obchodních podmínek.

Závazky ustanovené touto smlouvou a z této smlouvy vyplývající se řídí českým právním řádem. V otázkách neupravených se řídí tato smlouva ustanoveními o Zprostředkovatelské smlouvě dle § 2445 a nás.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem schválení registrace do provizního programu Zájemcem a prvním přihlášením do systému Zprostředkovatelem.

Petr Mlčoch © Copyright 2017 | info@moraviafortel.cz | tel.: 774 420 220